• dbsn123@yahoo.com | dbsn26501313@gmail.com

S.S.L.C

488/500

PARINITAVARMA

486 / 500

DEVI PRIYA G

486 / 500

HARISHMA S

485 / 500

JOWRAYMUND I

H S C – 1ST YEAR

578 / 600

NIVETHITHA R

577 / 600

JACOB D

569 / 600

PRABHAKAR K

H S C – 2nd YEAR

1182 / 1200

DHANUSH S

1182 / 1200

TEJASWI C

1166 / 1200

SEERUM DEEKSHITH

1165 / 1200

SHOBAN RAJ K V