• dbsn123@yahoo.com | dbsn26501313@gmail.comDon Bosco Mat.Hr.Sec.School,
Srinivasa Nagar,Chennai-600099.

Std. X – Result - 2013 -2014

Names of Students who Secured School 1st, 2nd, 3rd
1ST SAHAYA NIXON A. 494 /500
2nd ROSHNI P ANAND 490/500
VISWA M. 490 /500
JEEVITHA R. 490/500
3rd PAVITHRA P.V. 489/500
DEEPAGAM N. 489/500
Students Secured Highest Marks in each Subject.

Tamil Shalini S. 97/100
Hindi Roshini P Anand 96/100
English Kairunnisha S. 99/100

Maths

Sahaya Nixon A. 100/100
Roshini P Anand 100/100
Kevin K Bernard 100/100
Bernice DivyaPriya A 100/100
Harini D 100/100
Monisha L. 100/100
Pavithra P.V. 100/100
Viswa M. 100/100

Science

Sahaya Nixon A 100/100
Roshini P Anand 100/100
Bernice DivyaPriyaA 100/100
Viswa M. 100/100
Jeevitha R. 100/100
Priyanka S. 100/100
Ram Sundar K. 100/100
Sangeetha P. 100/100
Sharon K 100/100
SubikshaJayaraman 100/100
Aravinth M 100/100
Chaarunya S. 100/100
Harini D. 100/100
Julia P. 100/100
Kairunnisha S. 100/100

Social Science

Sahaya Nixon 100/100
Divakar k 100/100
SushmaSree R.B. 100/100
Harish R. 100/100
Deepagam N 100/100
Naveen V. 100/100
Hemapriya A. 100/100

No.of Students Secured Distinction & 1st class.
Distinction : 163
1stClass : 25
2nd Class : 2
Having attained 100% Results.

Std. XII Result 2013 - 2014


Names of Students who Secured School 1st, 2nd, 3rd
1ST TharaRoselinn J 1162/1200
2nd Sanjana K 1161/1200
3rd Vaishnavi P K 1151/1200
Students Secured Highest Marks in each Subject.
Tamil TharaRoselinn J 194/200
Hindi ShivaniTobria D 177/200
Priyanka .K 177/200
French Arumai Bright .V 198/200
Vaishnavi P.K 198/200
English TharaRoselin.J 192/200
Physics TharaRoselin .J 199/200
Chemistry Aakash .S.K 196/200
Maths Manit Kapoor 198/200
Biology TharaRoselinn.J 197/200
Comp.Science ShivaniTobria.D 198/200
Commerce Sanjana .K 199/200
Vaishnavi P K 199/200
Accountancy Sanjana .K 200/200
Economics Meena .R 194/200
Business Maths ThasmiaFathima.S 196/200
No.of Students Secured Distinction & 1st class.
Above 1000 Marks : 50
Distinction : 88
1st class : 140
Having attained 100% Results

<